Aktualności

Teatr Wielki – Opera Narodowa zaprasza do składania ofert

Komunikaty

Teatr Wielki – Opera Narodowa zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: produkcja 6 odcinków edukacyjnych - lekcji baletowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na filmy baletowe” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa

w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku, do g. 10, a także przesłać drogą elektroniczną na adres khosaniak@teatrwielki.pl.

Dla zachowania terminu decydujący jest moment dostarczenia oferty do Kancelarii Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania