Aktualności

Altówka tutti w orkiestrze TW-ON

Archiwalne

Altówka tutti w orkiestrze TW-ON

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym należy przesyłać do 20 maja 2019 do godz. 12.00

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

altówka tutti

 

Egzamin odbędzie się 24.06.2019 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON. Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa 20.05.2019 r. o godz. 12.00.

 

PROGRAM:

I etap

J. S. Bach: dwie kontrastujące ze sobą części z Suity na wiolonczelę solo (z wyłączeniem Suity nr IAllemagne, Courante, Sarabande, Gigue

F. A. Hoffmeister: Koncert altówkowy D-dur – I część z kadencją  lub  C. Stamitz: Koncert altówkowy D-dur op. 1 – I część z kadencją

F. Mendelssohn: Sen nocy letniej (Scherzo – fragment altówkowej partii orkiestrowej) 

Pierwszy etap odbywa się za kotarą.                                   

II etap

Studia orkiestrowe

 

Materiały orkiestrowe do pobrania (ZIP)

 

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne w zakładce DO POBRANIA pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 24.05.2019 r.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko wiolonczela tutti wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc lub odt)

Decyzje dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

5. Przysługuje mi prawo:

  • dostępu do moich danych osobowych
  • uzyskania kopii danych osobowych
  • żądania ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości, w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

6. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

7. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych naborów kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.