Aktualności

Konkurs na stanowisko artysty chóru - sopran (1 miejsce), alt (1 miejsce), tenor (2 miejsca), bas (1 miejsce).

Archiwalne

Konkurs na stanowisko artysty chóru - sopran (1 miejsce), alt (1 miejsce), tenor (2 miejsca), bas (1 miejsce).

Zgłoszenia z życiorysem artystycznym i aktualnym zdjęciem oraz tytuł wybranego utworu w języku polskim należy przesłać do 26 maja 2019 r.

Teatr Wielki - Opera Narodowa ogłasza konkurs na stanowisko artysty chóru – sopran (1 miejsce), alt (1 miejsce), tenor (2 miejsca), bas (1 miejsce).

Przesłuchania dla głosów żeńskich odbędą się 3.06.2019 r., a dla głosów męskich 10.06.2019r.

Warunki konkursu:

Etap I: wykonanie partii chóralnej Gli arredi festivi z opery Nabucco G .Verdiego i partii chóralnej Alleluja z Oratorium Mesjasz G.F .Haendla oraz 1 arii lub pieśni w języku polskim.
Etap II: czytanie nut głosem, sprawdzian z zakresu aktorstwa i ruchu scenicznego.

Zgłoszenia z życiorysem artystycznym i aktualnym zdjęciem oraz tytuł wybranego utworu w języku polskim należy przesłać do 26 maja 2019 r. na adres: coro@teatrwielki.pl

Teatr Wielki zapewnia akompaniatora, dopuszcza się również występ z własnym pianistą. Teatr Wielki - Opera Narodowa zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów na podstawie przedłożonej dokumentacji. Zaproszenia zostaną wysłane drogą mailową z informacją o dokładnej godzinie przesłuchań. Teatr Wielki zastrzega sobie prawo do zmiany daty przesłuchania. Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zwraca kosztów podróży.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

5. Przysługuje mi prawo:

- dostępu do moich danych osobowych
- uzyskania kopii danych osobowych
- żądania ich sprostowania
- ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości, w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

6. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

7. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Do pobrania