Aktualności

Wiolonczela tutti w orkiestrze TW-ON

Archiwalne

Wiolonczela tutti w orkiestrze TW-ON

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym należy przesyłać do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

wiolonczela tutti

 

Egzamin odbędzie się 13.05.2019 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON. Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa 8.04.2019 r. o godz. 12.00.

 

PROGRAM:

I etap

J.S. Bach: dwie kontrastujące ze sobą części z dowolnej suity na wiolonczelę solo

J. Haydn: I koncert wiolonczelowy C-dur, I część z kadencją lub  J. Haydn: II koncert wiolonczelowy D-dur, I część z kadencją

Aria Leńskiego z III aktu opery Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego nr 17, obraz 2 (plik pdf: Oniegin2 Aria Leńskiego

Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap                                                                                                                                 

Studia orkiestrowe

 

Materiały orkiestrowe do pobrania (ZIP)

 

 • Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 12.04.2019 r.
 • Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko wiolonczela tutti wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl
 • Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc lub odt)
 • Decyzje dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.
 • Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

5. Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do moich danych osobowych
 • uzyskania kopii danych osobowych
 • żądania ich sprostowania
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości, w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

6. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

7. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych naborów kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.