Aktualności

zaproszenia do składania ofert na sporządzenie na rzecz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „przebudowę nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz z (…)

Ogłoszenia

zaproszenia do składania ofert na sporządzenie na rzecz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „przebudowę nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz z (…)

(…) wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz wzmocnieniem konstrukcji ”, oraz na świadczenie usługi nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych

Termin składania ofert: 28.06.2017 rok.

Do pobrania