Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Sukcesywna dostawa materiałów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Sukcesywna dostawa materiałów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Termin składania ofert do: 12 lipca 2016r.

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie zadania pod nazwą:
Sukcesywna dostawa materiałów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Nazwa (firma) adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1 ,00-950 Warszawa
Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432
Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: kancelaria@teatrwielki.pl;
Nr telefonu: (48-22) 69 20 200; fax: (48-22) 826 04 23
Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów (ogólnobudowlanych, metalowych, stolarskich) do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3, dołączonych do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych ilości w stosunku do zapotrzebowania znajdującego się w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3,

Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin i realizacja zamówienia

Do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, wynikającego ze złożonej oferty.

Warunki płatności

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania Ofert

Ofertę z dopiskiem „Sukcesywna dostawa materiałów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” należy:

- w wersji elektronicznej przesłać na adres email ttadrala@teatrwielki.pl
lub
- w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Głównej TW-ON pom. A-148 (wejście od ul. Moliera)  lub przesłać na adres Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa
lub
- faxem przesłać  (48-22) 826 04 23

w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu).

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem uprawomocnione są następujące osoby:

Mirosław Kacprzak tel. (48-22) 69 20 209
Tomasz Tadrała (48-22) 69 20 510

Kryteria wyboru oferty:

Cena netto za wykonanie poszczególnych części zamówienia (każda z części będzie rozpatrywana indywidualnie)

Pozostałe warunki:

Złożenie oferty równoznaczne jest z akceptacją wzoru umowy, dołączonego no niniejszego zaproszenia, stanowiącego załącznik nr 4.

Do pobrania