Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Dostawa kołków i wkrętów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie”

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Dostawa kołków i wkrętów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie”

Termin składania ofert do: Do 31 marca 2017 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, wynikającego ze złożonej oferty.

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie zadania pod nazwą:

„Dostawa kołków i wkrętów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie”

Nazwa (firma) adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Teatr Wielki — Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1 ,00-950 Warszawa
Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432
Internet: http:(/www.teatrwielki.pl, e-mail: kancelaria@teatrwielki.pl;
Nr telefonu: (48-22) 69 20 200; fax: (48-22) 826 04 23
Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 — 16:15.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołów i wkrętów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie. Szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych ilości w stosunku do zapotrzebowania znajdującego się w załącznikach nr 1.

Opis cześci zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin i realizacja zamówienia

Do 31 marca 2017 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, wynikającego ze złożonej oferty.

Warunki płatności

Po wykonaniu zlecenia 14 dni od daty prawidłowo złożonej faktury VAT.

Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania Ofert

Ofertę z dopiskiem „Sukcesywna dostawa materiałów do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie” należy:

- w wersji elektronicznej przesłać na adres email ttadrala@teatrwielki.pl
lub
- w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Głównej TW-ON pom. A-148 (wejście od ul. Moliera) lub przesłać na adres Teatru Wielkiego — Opery Narodowej Pl. Teatralny 100-950 Warszawa
lub
- faxem przesłać (48-22) 826 04 23

w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu).

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcą

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem uprawomocnione są następujące osoby:

Mirosław Kacprzak tel. (48-22) 69 20 209
Tomasz Tadrała (48-22) 69 20 510

Kryteria wyboru oferty:

Cena netto za wykonanie zamówienie.

Załącznik:
1. Formularz cenowy

Do pobrania