Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Dostawa materiałów drewnopochodnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Dostawa materiałów drewnopochodnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Termin składania ofert do: 17 listopada 2016r.

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie zadania pod nazwą:
Dostawa materiałów drewnopochodnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Nazwa (firma) adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1 ,00-950 Warszawa
Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432
Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: kancelaria@teatrwielki.pl;
Nr telefonu: (48-22) 69 20 200; fax: (48-22) 826 04 23
Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe meblowe z osprzętem)  do prac konserwacyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych ilości w stosunku do zapotrzebowania znajdującego się w załączniku.

Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin i realizacja zamówienia

Do 9 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, wynikającego ze złożonej oferty.

Warunki płatności

14 dni od daty otrzymania zamówionego asortymentu.

Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania Ofert

Ofertę z dopiskiem „Sukcesywna dostawa materiałów drewnopochodnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” należy:

- w wersji elektronicznej przesłać na adres email kancelaria@teatrwielki.pl
lub
- w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Głównej TW-ON pom. A-148 (wejście od ul. Moliera)  lub przesłać na adres Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa
lub
- faxem przesłać  (48-22) 826 04 23

w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu).

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem uprawomocnione są następujące osoby:

Mirosław Kacprzak tel. (48-22) 69 20 209
Zbigniew Piotrowski tel. (48-22) 69 20 201

Kryteria wyboru oferty:

Cena netto za dostawę asortymentu.

Pozostałe warunki:

W cenę oferty wliczone są koszty transportu.

Załącznik:
1. Formularz cenowy

Do pobrania