Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Remont podłogi w korytarzu na poziomie +18,27 m o łącznej powierzchni 80,00 m2, pomiędzy stolarnią, dźwigiem towarowym, a montażownią”

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego „Remont podłogi w korytarzu na poziomie +18,27 m o łącznej powierzchni 80,00 m2, pomiędzy stolarnią, dźwigiem towarowym, a montażownią”

Termin składania ofert do 11 kwietnia godzina 15.00

UWAGA ZMIANA TREŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont podłogi w korytarzu na poziomie +18,27 m o łącznej powierzchni 80,00 m2, pomiędzy stolarnią, dźwigiem towarowym, a montażownią”

Nazwa (firma) adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1 ,00-950 Warszawa
Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432
Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: kancelaria@teatrwielki.pl;
Nr telefonu: (48-22) 69 20 200; fax: (48-22) 826 04 23
Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont podłogi korytarza o łącznej powierzchni 80,00 m2, który będzie polegał na wykonaniu następujących prac:

- przygotowaniu podłoża poprzez skucie starej warstwy betonu (do stropu) oraz wywóz odpadów;

- pracach izolacyjnych;

- wykonaniu i montażu legarów w max 40 cm odstępach od siebie oraz zabezpieczeniu ich p-poż. i antygrzybicznie;

- wypełnieniu przestrzeni pomiędzy legarami wełną mineralną;

- montażu na zakładkę dwóch warstw z płyt OSB o grubości 18 mm każda warstwa oraz zabezpieczeniu ich p-poż i antygrzybicznie;

- montażu posadzki dębowej na pióro własne o grubości deski min. 25 mm szerokości 100 - 120 mm, klasa drewna – Natur 2;

- pracach impregnacyjnych (zabezpieczeniu p-poż);

- cyklinowaniu i przeszlifowaniu posadzki;

- ponownym zaimpregnowaniu desek (zabezpieczeniu p-poż);

- wykonaniu i montażu cokołów o szerokości 100 – 120 cm, zabezpieczeniu ich p-poż);

- olejowaniu posadzki i cokołów;

- przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin i realizacja zamówienia

Lipiec 2017 r.

Warunki płatności

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania Ofert

Ofertę z dopiskiem „Remont podłogi w korytarzu na poziomie +18,27 m o łącznej powierzchni 80,00 m2, pomiędzy stolarnią, dźwigiem towarowym, a montażownią” należy:

- w wersji elektronicznej przesłać na adres email ttadrala@teatrwielki.pl
lub
- w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Głównej TW-ON pom. A-148 (wejście od ul. Moliera)  lub przesłać na adres Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa
lub
- faxem przesłać  (48-22) 826 04 23

w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem uprawomocnione są następujące osoby:

Mirosław Kacprzak tel. (48-22) 69 20 209
Tomasz Tadrała (48-22) 69 20 510

Kryteria wyboru oferty:

Cena netto za wykonanie zamówienia.

Pozostałe warunki:

Z uwagi na możliwą różnicę poziomów od obecnej podłogi do stropu technicznego korytarza, przed złożeniem oferty zaleca się dokonacie wizji lokalnej terenu przewidzianego do remontu.

Złożenie oferty równoznaczne jest z akceptacją wzoru umowy, dołączonego no niniejszego zaproszenia, stanowiącego załącznik do zaproszenia.

Załącznik:
1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowy

Do pobrania