Regulamin

9. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WOKALNEGO IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

I. Postanowienia ogólne

1. IX Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem, odbędzie się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie w dniach 9-14 maja 2016 r.

2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Wielki – Opera Narodowa działający we współpracy z Towarzystwem Miłośników Muzyki Moniuszki.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, urodzeni nie wcześniej niż 9 maja 1983 r. oraz nie później niż 9 maja 1998 r.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

3. Zgłoszenia powinny być przesyłane przez Kandydatów do Konkursu drogą elektroniczną, na adres: moniuszkocompetition@gmail.com

4. Zgłoszenie składa się z następujących dokumentów i nagrania video:

a. skanu wypełnionego czytelnie oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

b. własnych nagrań video, nie starszych niż 1 rok, o łącznej długości od 7 do 15 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów przesłanych droga elektroniczną
(email, WeTransfer , MyAirBridge, YouTube link etc.);

c. skanu dokumentu tożsamości;

d. krótkiej noty biograficznej do wykorzystania w książce programowej Konkursu i publikacjach prasowych;

e. aktualnej fotografii portretowej w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w książce programowej Konkursu i publikacjach prasowych;

f. skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt f. powyżej musi być złożone w oryginale lub podpisane w Biurze Konkursu po przyjeździe Uczestnika Konkursu.

Złożenie oświadczenia w tej formie jest warunkiem uczestnictwa Kandydata w Konkursie.

6. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą do dnia 7 Lutego 2016 r.

7. Decyzję w sprawie zakwalifikowania Kandydata do udziału w Konkursie podejmie Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie analizy nagrania i dokumentów wymienionych w ust.4.

8. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do dnia 26 lutego 2016 r. drogą elektroniczną.

9. Laureaci ostatnich edycji konkursów: Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Francisca Viñasa, Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Marcelli Sembrich - Kochańskiej, Konkursu Wokalnego Le Grand Prix de l’Opéra, Konkursu Wokalnego im. Leyli Gencer, Międzynarodowego Konkursu  Sztuki  Wokalnej im. Ady Sari,  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego NEUE STIMMEN, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w ‘s-Hertogenbosch, Konkursu Królowej Elżbiety, zostaną automatycznie zakwalifikowani do I etapu Konkursu, pod warunkiem przesłania zgłoszenia do dnia 18 stycznia 2016 r..

10. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Konkursie jest wniesienie do dnia 10 marca 2016 r. opłaty wpisowej w wysokości 80 EUR lub 320 PLN.

Wpłaty należy przesyłać na konto:

Dane do przelewów krajowych:

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1017 0020 1462 7820 0002

(z dopiskiem: Konkurs Moniuszkowski)

 

Dane do przelewów zagranicznych:

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Bank Gospodarstwa Krajowego

IBAN: PL73113010170020146278200002

KOD BIC: GOSKPLPW

(z dopiskiem: Konkurs Moniuszkowski)


11. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Konkursu i opłacenie przez Kandydata wpisowego będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Organizatorem Konkursu a Kandydatem w sprawie udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu Uczestnika Konkursu (zwanego dalej Uczestnikiem).

12. Organizator Konkursu zapewni Uczestnikom zakwaterowanie na koszt Organizatora w następujących terminach:

a. Uczestnikom I etapu Konkursu – w dniach 8 - 11 maja 2016 r.,

b. Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu – w dniach 8 - 15 maja

2016 r. – do końca trwania konkursu.

13. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom zwrot poniesionych kosztów podroży:

a. do kwoty 400,- PLN w przypadku podróży w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej,

b. do kwoty 200,- EUR w przypadku podróży z pozostałych krajów Europy,

c. do kwoty 400,- EUR w przypadku podróży międzykontynentalnych.

14. Koszty, o których mowa w ust. 13 zostaną zwrócone pod warunkiem przedłożenia w Biurze Konkursu biletów dokumentujących podróż Uczestnika na Konkurs.

Bilety opłacone w walucie EUR będą refundowane przez Organizatora w EUR, a opłacone w walucie PLN będą refundowane w PLN.

15. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich Uczestników.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie z własnym akompaniatorem, ale zakwaterowanie i podroż akompaniatora, oraz jego honorarium winny być opłacone przez Uczestnika.

16. Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa pokrewne do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Konkursie zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w części II ust. 4 pkt f Regulaminu.

17. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia bagażu Uczestnika.

III. Harmonogram i miejsce Konkursu

1. Harmonogram Konkursu jest następujący:

21 marca 2016r. losowanie i ogłoszenie kolejności przesłuchań

8 maja 2016 r. Otwarcie Konkursu

9-10 maja 2016 r. I etap

11-12 maja 2016 r. II etap

14 maja 2016 r. III etap, ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia nagród

2. Konkurs odbędzie się w następujących miejscach:

I i II etap – w Sali Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

III etap – w Sali im. Stanisława Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

IV. Program Konkursu

1. Konkurs składa się z następujących etapów:

a. I etap z akompaniamentem fortepianu:

– aria operowa z XVIII lub XIX wieku,

– pieśń polska z XIX lub XX wieku (śpiewana w języku polskim lub w przekładzie)

b. II etap z akompaniamentem fortepianu:

– aria operowa z XVIII lub XIX wieku, inna niż w pierwszym etapie

– aria operowa z XX wieku,

– pieśń z repertuaru światowego z XIX lub XX wieku

c. III etap z towarzyszeniem orkiestry:

– polska aria operowa lub oratoryjna (śpiewana w języku polskim lub w przekładzie)

– aria operowa z repertuaru światowego, inna niż w poprzednich etapach

2.  Przy doborze wykonywanego programu należy kierować się Listą Repertuarową stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

Uczestnik może wykonać utwory spoza Listy Repertuarowej pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Konkursu.

3. Czas trwania prezentacji w I etapie – do 12 minut

Czas trwania prezentacji w II etapie – do 20 minut.

W wypadku przekroczenia limitu czasu, Jury ma prawo przerwać prezentację Uczestnikowi.

4. Wszystkie utwory powinny być wykonywane przez Uczestników z pamięci.

5. Kolejność wykonywania utworów w danym etapie jest dowolna, jednak powinna być określona w formularzu zgłoszeniowym.

6. Pieśni i arie polskie mogą być śpiewane w języku polskim bądź w innym dowolnym języku wybranym przez Uczestnika.

7. Arie muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.

8. Pieśni mogą być transponowane.

9. Kolejność przesłuchań podczas całego Konkursu zostanie ustalona drogą publicznego losowania. Wylosowana kolejność obowiązuje we wszystkich etapach Konkursu.

10. Ze względów organizacyjnych lub programowych Dyrektor Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia. W przypadku choroby, potwierdzonej przez służbę medyczną Konkursu, Uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu na koniec przesłuchań. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

11. Przesłuchania każdego etapu Konkursu będą się odbywać publicznie.

12. Przebieg wszystkich etapów Konkursu będzie rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla Uczestników Konkursu.

V. Jury Konkursu i Nagrody

1. Skład Jury zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

2. Jury obradować będzie i oceniać Uczestników zgodnie z regulaminem Jury.

3. Obrady Jury są tajne.

4. Oceny i decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu.

5. Po zakończeniu Konkursu punktacja zbiorcza zostanie podana do publicznej wiadomości.

6. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a. w kategorii głosów kobiecych:

– I Nagroda – 10.000 EUR

– II Nagroda – 8.000 EUR

– III Nagroda – 6.000 EUR

b. w kategorii głosów męskich:

– I Nagroda – 10.000 EUR

– II Nagroda – 8.000 EUR

– III Nagroda – 6.000 EUR

c. Nagroda im. Marii Fołtyn za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki – 5.000 EUR

7. Jury zastrzega sobie prawo do dokonania innego, niż podany w ust. 6, podziału nagród, z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona, a poszczególne nagrody nie mogą być niższe od przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

8. W Konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe) ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne. Lista tych nagród i zasady ich przyznawania podane będą do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez fundatora nagród pozaregulaminowych.

10. Na życzenie Laureata Konkursu nagroda może być przeliczona na walutę PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wypłaty.

11. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile Teatr będzie zobowiązany do odprowadzania takiego podatku zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. 

VI. Kontakt

Konkurs Moniuszkowski

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Plac Teatralny 1

00-950 Warszawa

tel. (48 22) 69 20 564

e-mail: moniuszkocompetition@gmail.com

www.teatrwielki.pl

 

Beata Klatka

Dyrektor Konkursu

tel. (+48) 22 69 20 536

bklatka@teatrwielki.pl

Agnieszka Kłopocka

Sekretarz Konkursu

tel. (+48) 22 69 20 642

aklopocka@teatrwielki.pl

VII. Dane osobowe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.):

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu  jest Teatr Wielki Opera Narodowa, z siedzibą w Warszawie, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Konkursu, w szczególności w związanych z Konkursem celach finansowych, statystycznych, archiwalnych.

3. Uczestnik Konkursu posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie Teatrowi Wielkiemu Operze narodowej danych osobowych jest dobrowolne.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu nie należących do kompetencji Jury, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia udziału

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia

Załącznik nr 3: Lista repertuarowa

Do pobrania