Regulamin

KONKURSU „Wielcy dla Wielkiego”

(zwany dalej: „Regulaminem”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Wielcy dla Wielkiego” (zwany dalej: „Konkursem”) jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie; adres: pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego, zaś Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019 r. poz. 1145, 1495)

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród, o których mowa w §4 Regulaminu, jest Organizator.

4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook (www.facebook.com) w ramach fanpage’u „Teatr Wielki - Opera Narodowa”, którego właścicielem jest Organizator, znajdującego się pod nazwą: Teatr Wielki - Opera Narodowa (zwany dalej: „Strona Konkursowa” lub „Teatr Wielki - Opera Narodowa”).

5. Konkurs organizowany jest w terminie od 27 listopada 2020 roku, godz. 12.00 do 6 grudnia 2020 roku, godzina 23.59

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi. Serwis Facebook jest wykorzystywany do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami uczestnictwa i zasadami publikacji wyników określonymi w Regulaminie.

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem prowadzenia konkursu jest Strona Konkursowa.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847 j.t.).

9. Fundatorem nagród, o których mowa w §4 Regulaminu jest Organizator.

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

11. Regulamin jest dostępny na stronie teatrwielki.pl – dokładny adres znajduje się w poście konkursowym.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego będący osobami pełnoletnimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki: a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje prawdziwe imię i nazwisko („Profil”), b) będąc zalogowanym do Profilu, zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w §3 ust. 1 Regulaminu. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnik bierze udział w Konkursie przy użyciu jednego konta w aplikacji Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona uzyskania nagrody w Konkursie.

4. Przed zgłoszeniem się do Konkursu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Konkurs jest przeprowadzany.

§3 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na wypełnieniu diagramu krzyżówki „Wielcy dla Wielkiego” oraz odgadnięciu i wpisaniu w kratki, znajdujące się obok diagramu - dwuwyrazowego hasła będącego rozwiązaniem tego diagramu (zwanym dalej jako: „Zadanie konkursowe”) dotyczącego wiedzy o tych, którzy tworzyli historię Teatru Wielkiego w Warszawie. Odpowiedź w formie zdjęcia z wypełnionym diagramem oraz hasłem- rozwiązaniem lub w formie wiadomości tekstowej z zapisem wszystkich odgadniętych haseł w tym hasła-rozwiązania - powinna zostać nadesłana jako prywatna na skrzynkę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na profilu facebookowym instytucji. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

2. Najpóźniej do 2 dni od zakończenia Konkursu nastąpi ogłoszenie jego zwycięzców.

3. O wyniku Konkursu decyduje Organizator. Werdykt Organizatora jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Kryterium oceny Zadania konkursowego poprawne rozwiązanie diagramu i podanie hasła.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.

5. Dokonując ustalenia zwycięzcy, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu.

6. Udział w Konkursie jest możliwy przy użyciu każdego urządzenia korzystającego z Aplikacji Facebook czy posiadającego dostęp do stron internetowych Facebook i Instagram.

7. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności: a) dokonywania Zgłoszeń Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook lub niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, b) korzystania z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu lub prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika jego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wycofane z Konkursu bez możliwości otrzymania nagrody. Każdy przypadek opisany w zdaniu powyżej Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

§4 [OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY]

1. Organizator ogłosi wyniki Zadania Konkursowego w komentarzu pod wpisem z Zadaniem konkursowym w serwisie Facebook. Organizator może poinformować o wynikach dodatkowo za pośrednictwem Strony Konkursowej lub swojego profilu na portalu Facebook, a Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych i wizerunku, a w szczególności imienia, nazwiska oraz zdjęcia (profilowe portalu Facebook lub inne przesłane przez uczestnika na prośbę Organizatora) na stronie Teatr Wielki - Opera Narodowa.

2. Po zakończeniu Konkursu Organizator do 7 grudnia 2020 skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu za pomocą maila i/lub telefonicznie i poinformuje o wygranej oraz o formie odbioru nagrody. W przypadku, gdy Nagroda będzie miała być wysłana do Zwycięzcy, który odmówi podania danych umożliwiających przekazanie Nagrody, przyjmuje się, iż Zwycięzca zaniechał odbioru Nagrody.

3. Dla pierwszych pięciu Uczestników, którzy prawidłowo odgadną hasła diagramu oraz hasło stanowiące rozwiązanie Zadania konkursowego (dalej zwanego „Zwycięzcą”) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe tj.:
- miód z pasieki teatralnej TW-ON
- książka 50/50 (wyd. TW-ON)
- płyta DVD Straszny dwór

4. Nagroda będzie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu w sposób wskazany przez Organizatora w wiadomości prywatnej, na koszt Organizatora. Nagroda przyznana zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez danego Zwycięzcę.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody określonej w Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.

§ 5 [REKLAMACJE]

1. Wszelkie zastrzeżenia/reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, login (nick) używany w serwisie Facebook oraz adres osoby składającej reklamację – email lub inny korespondencyjny pozwalający Organizatorowi na udzielenie odpowiedzi, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: Teatr Wielki - Opera Narodowa, pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej Organizatora, tj.: office@teatrwielki.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową (tradycyjną) decyduje data jej złożenia w placówce pocztowej.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową (w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mail i niewskazania adresu do korespondencji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Teatr Wielki – Opera Narodowa, pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa (dalej zwany: „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy: - listownie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki - Opera Narodowa, pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, - za pomocą poczty elektronicznej: iod@teatrwielki.pl.

3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych w postaci: loginu w serwisie Facebook (nicku), a także imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email lub innego korespondencyjnego jeśli Uczestnik zgłosi reklamację oraz w przypadku Zwycięzcy – imienia i nazwiska, wizerunku, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru telefonu kontaktowego.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.

5. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6 Regulaminu. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe Zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim, a także organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody.

6. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

7. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie.

8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować, wysyłając swoje żądanie na email: iod@teatrwielki.pl

9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców oraz przyznanie Nagród.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

13. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.