Prace konserwatorskie elewacji

Etap IV-VIII

Teatr Wielki - Opera Narodowa otrzymał unijne dofinansowanie

3 lutego 2012 roku umowę o dofinansowanie z unijnych środków kolejnego etapu prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie podpisał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na konserwację nieodnowionego jeszcze fragmentu elewacji gmachu. W ramach dodatkowych działań zaplanowano również montaż i uruchomienie systemów zabezpieczających wewnątrz budynku. Ponadto, prace obejmą także m.in. zabezpieczenie tynków i wykonanie nowych wypraw elewacji, remont obróbek blacharskich, konserwację płaskorzeźb, restaurację i prace konserwacyjne stolarki drzwiowej, okratowanie tarasów, zakup i instalację systemów bezpieczeństwa oraz instalację sieci sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 18 mln zł, a przyznane dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę ponad 12 mln zł.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe w latach 2007-14 do realizacji skierowano 58 projektów. Suma ich całkowitej wartości to kwota ponad 3,4 miliarda złotych, a wartość dofinansowania z funduszy strukturalnych — ponad 2 miliardy złotych.

Wykaz inwestycji znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl

Źródło: „Rzeczpospolita”

Harmonogram projektu

Projekt „Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Etap IV-VIII Nr POIS.11.01.00-00-062/11 w ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Opis projektu:

Teatr Wielki - Opera Narodowa został beneficjentem programu 3 lutego 2012 roku.

W ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-062/11-00.

Z funduszy unijnych w ramach projektu POIiŚ zostanie przeprowadzona konserwacja nieodnowionego do tej pory fragmentu elewacji gmachu. W ramach dodatkowych działań zaplanowano również montaż i uruchomienie systemów zabezpieczających wewnątrz budynku.

Renowacja Teatru Wielkiego – Opery Narodowej ma na celu zapewnienie właściwej ochrony dziedzictwa kulturowego o ponadregionalnym znaczeniu.

Tytuł projektu:

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Etap IV-VIII.

Beneficjent:

Teatr Wielki - Opera Narodowa.

POIiŚ:

Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

 

Całkowita wartość projektu:

18.312.666,59 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

12.240.885,06 PLN

Okres realizacji projektu:

styczeń 2007 – grudzień 2014.

Zakres Projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace restauracyjne i konserwatorskie elewacji budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Finansowany będzie także zakup i instalacja specjalistycznych systemów zabezpieczających oraz systemu sygnalizacyjno-informacyjnego inspicjenta.

Cele i korzyści:

Celem Projektu jest zapewnienie właściwej ochrony dziedzictwa kulturowego o ponadregionalnym znaczeniu w postaci renowacji konserwacji elewacji zabytkowego budynku oraz instalacji specjalistycznego wyposażenia w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Projekt ma doprowadzić do poprawy stanu zachowania oraz efektywnego wykorzystania zabytków o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

 

 

Stan zaawansowania projektu

W lipcu 2013 roku nastąpił odbiór końcowy prac konserwacji w zakresie robót tynkarskich, kamieniarskich, blacharskich oraz metaloplastycznych i ślusarskich. Dotyczyły one elewacji budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie od strony Placu Teatralnego, Placu Piłsudskiego oraz od ulicy Moliera. Wyremontowano także wewnętrzne patia, elewację dziedzińca oraz pudła sceny. Efekty prac można zobaczyć na zdjęciach w poniższej Galerii (stan przed i po).

W ramach Projektu zmodernizowano również system bezpieczeństwa w Teatrze. Ukończono montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). W wydzielonych strefach pożarowych na terenie Teatru zamontowano m.in. głośniki oraz centralę główną. Wewnątrz budynku przeprowadzono prace dotyczące rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru POLON oraz zintegrowano systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe. 

Po raz pierwszy od 1965 roku zmodernizowana została Sieć Sygnalizacyjno-Informacyjna Inspicjenta (SSII). Zakończono i odebrano od wykonawcy montaż urządzeń komunikacji bezprzewodowej party-line oraz zamontowano kamery wideo umożliwiające podgląd wideo akcji scenicznej i zaplecza w obrębie sceny. Ponadto zmodernizowano pulpity inspicjentów i dyrygenta.

(data aktualizacji: 9.01.2015)

Galeria

Przydatne linki