Aktualności

PRAKTYKI I WOLONTARIAT PRZY KONKURSIE MONIUSZKOWSKIM

Konkurs Moniuszkowski

PRAKTYKI I WOLONTARIAT PRZY KONKURSIE MONIUSZKOWSKIM

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 października 2018

Osoby zainteresowane praktykami studenckimi oraz wolontariatem przy organizacji 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki prosimy o przesyłanie zgłoszeń (CV lub notka biograficzna) na moniuszkocompetition@teatrwielki.pl


Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pracą w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przy organizacji międzynarodowego wydarzenia kulturalnego w młodym i energicznym zespole. W ramach wolontariatu oferujemy doświadczenie pracy w działaniach promocyjnych, redakcyjnych i logistycznych dotyczących przygotowania i przebiegu Konkursu Moniuszkowskiego.

Za rekrutację odpowiedzialne jest Biuro Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.


Kontakt:
Natalia Lipińska nlipinska@teatrwielki.pl
Edwin Nowak-Grelow egrelow@teatrwielki.pl
Tel. (22) 692 05 64

W zgłoszeniu prosimy o dołączenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki – Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia  naboru kandydatów na wolontariuszy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.    Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, ul. Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa;
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl;
3.    Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz w naborze kandydatów na wolontariuszy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.
4.    Odbiorcą moich danych osobowych jest podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5.    Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron, a przetwarzane w oparciu o zgodę do momentu wycofania zgody.
6.    Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do usunięcia danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.
7.    Rozumiem, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8.    Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata na wolontariat w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
”.

W celu pozwolenia na wykorzystywanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki – Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych naborów kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”