Regulamin teczki prasowej

REGULAMIN

korzystania z materiałów graficznych dostępnych na stronie internetowej

www.teatrwielki.pl/nc/dla-mediow

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki korzystania z materiałów graficznych (zdjęć, plakatów) umieszczonych na stronie internetowej www.teatrwielki.pl/nc/dla-mediów (zwanych dalej materiałami graficznymi).

2. Pobranie materiałów graficznych  i korzystanie z materiałów graficznych oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Materiały graficzne są własnością Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (zwanego dalej „Teatrem”) i podlegają ochronie prawnej, w tym w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Korzystanie z materiałów graficznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu oznacza nabycie przez osoby bądź podmioty korzystające licencji na zasadach określonych w §2 Regulaminu.

§ 2 

1. Materiały graficzne można wykorzystywać w postaci elektronicznej (internetowe serwisy informacyjne, blogi, vlogi), jak i w formie druku, w tym zwłaszcza w dziennikach i czasopismach, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowe wykorzystanie materiału graficznego zostanie dokonane wraz z podaniem informacji o źródle (Teatr Wielki - Opera Narodowa), a w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony teatrwielki.pl.

2. Pobieranie materiałów graficznych jest nieodpłatne.

3. Dopuszczalna jest edycja lub modyfikacja materiałów graficznych polegająca wyłącznie na zmianie rozmiaru.

4. Niedopuszczalna jest edycja lub modyfikacja polegająca na zmianie proporcji, kolorów etc.; każda tego typu zmiana wymaga uzyskania uprzedniej zgody Teatru.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie materiałów graficznych w publikacjach zawierających treści naruszające prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Niedopuszczalne jest udostępnianie materiałów graficznych osobom bądź podmiotom trzecim.

7. Teatr zastrzega sobie prawo cofnięcia licencji na wykorzystanie materiałów graficznych bez podania przyczyny. W powyższej sytuacji należy niezwłocznie zaprzestać ich wykorzystywania.

8. Naruszenie postanowień Regulaminu prowadzić będzie do wystąpienia przez Teatr na drogę postępowania sądowego w celu dochodzenia ochrony przysługujących mu praw, w tym zwłaszcza prawa do odszkodowania w związku z dokonanym naruszeniem.

9. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku stosowania postanowień Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Teatru.

§ 3 

1. Teatr zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w każdym czasie zmian lub uzupełnień Regulaminu.

2. W sprawach związanych ze stosowaniem Regulaminu należy się kontaktować z Działem Literackim i Marketingu, akozal@teatrwielki.pl, dkorzeniowska@teatrwielki.pl.