Aktualności

Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie w latach 2020 - 2022

Zamówienia publiczne

Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie w latach 2020 - 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.19.2019

Poniżej - link do przedmiotowego postępowania na miniPortalu oraz klucza publicznego

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3a42f2ca-eaf2-4df9-803d-2b62f1dce4e6

Do pobrania