Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie po raz kolejny otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tym razem na zakup niemal 400 sztuk trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Dofinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa projekt obejmować będzie następujące zadania:

  • Zakup wyposażenia warsztatu mechanicznego i urządzeń eksploatacji sceny

W ramach zadania zakupione zostanie 20 szt. elementów wyposażenia warsztatu mechanicznego i urządzeń eksploatacji sceny wykorzystywanych bezpośrednio w procesie tworzenia konstrukcji do montażu scenografii lub jej elementów oraz w procesie montaży scenicznych.

  • Zakup wyposażenia do produkcji środków inscenizacji

W ramach zadania zakupione zostanie 20 szt. wyposażenia warsztatów i pracowni zajmujących się produkcją środków inscenizacji (m.in. do pracowni krawieckich, modelatorni, malarni, stolarni i innych). Urządzenia te będą wykorzystywane w procesie tworzenia dekoracji i innych elementów scenografii spektakli baletowych i operowych.

  • Zakup nagłośnienia Sceny Kameralnej

W ramach zadania zainstalowany zostanie system nagłośnienia Sceny Kameralnej obejmujący systemy nagłośnienia widowni i przestrzeni sceny oraz system monitoringowy.

  • Zakup urządzeń techniki oświetleniowej

W ramach zadania zakupione zostanie 290 szt. urządzeń techniki oświetleniowej (m.in. projektory profilowe, naświetlacze rampowe, ruchome głowice naświetleniowe i inne) stanowiących uzupełnienie parku oświetleniowego wykorzystywanego na scenach Teatru.

  • Zakup instrumentów muzycznych

W ramach zadania zakupione zostanie 65 instrumentów muzycznych, m.in. harfy, flety, klarnety, skrzypce, fagot i wiele innych. Zakup profesjonalnych instrumentów klasy mistrzowskiej umożliwi uzyskanie większej spójności brzmienia orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości dotychczas realizowanej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz umożliwi wdrożenie nowych jej elementów.

Projekt „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” realizowany jest w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jego całkowity koszt realizacji wynosi ponad 9,5 mln PLN, przyznane dofinansowanie: 7,8 mln PLN, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą ponad 6,2 mln PLN, a dotacja celowa z MKiDN niemal 1,6 mln PLN.

Teatr Wielki - Opera Narodowa informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych w realizowanym projekcie. Wszelkie podejrzenia nieprawidłowości w związku z realizacją projektu można zgłaszać:

lub

  • skorzystać z opracowanego przez Instytucję Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko formularza

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane żadne działania odwetowe wobec pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/