Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej

  • Zakup wyposażenia warsztatu mechanicznego i urządzeń eksploatacji sceny 

W ramach zadania zakupionych zostało 20 szt. elementów wyposażenia warsztatu mechanicznego i urządzeń eksploatacji sceny wykorzystywanych bezpośrednio w procesie tworzenia konstrukcji do montażu scenografii lub jej elementów oraz w procesie montaży scenicznych. 

  • Zakup wyposażenia do produkcji środków inscenizacji

W ramach zadania zakupionych zostało 20 szt. wyposażenia warsztatów i pracowni zajmujących się produkcją środków inscenizacji (m.in. do pracowni krawieckich, modelatorni, malarni, stolarni i innych). Urządzenia te będą wykorzystywane w procesie tworzenia dekoracji i innych elementów scenografii spektakli baletowych i operowych.

  • Zakup urządzeń techniki oświetleniowej

W ramach zadania zakupionych zostało 290 szt. urządzeń techniki oświetleniowej (m.in. projektory profilowe, naświetlacze rampowe, ruchome głowice naświetleniowe i inne) stanowiących uzupełnienie parku oświetleniowego wykorzystywanego na scenach Teatru.

  • Zakup instrumentów muzycznych

W ramach zadania zakupionych zostało 65 instrumentów muzycznych, m.in. harfy, flety, klarnety, skrzypce, fagot i wiele innych. Zakup profesjonalnych instrumentów klasy mistrzowskiej umożliwi uzyskanie większej spójności brzmienia orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

  • Zakup nagłośnienia Sceny Kameralnej

W ramach zadania zainstalowany został system nagłośnienia Sceny Kameralnej obejmujący systemy nagłośnienia widowni i przestrzeni sceny oraz system monitoringowy.

Galeria

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie jakości dotychczas realizowanej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz umożliwiła wdrożenie nowych jej elementów.

Projekt „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” zrealizowany został w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jego całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 9,5 mln PLN, przyznane dofinansowanie: 7,8 mln PLN, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą ponad 6,2 mln PLN, a dotacja celowa z MKiDN niemal 1,6 mln PLN.