Monitoring

Regulamin monitoringu wizyjnego
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Niniejsza polityka określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (zwany dalej „Teatrem”) i nieruchomości położonych w Warszawie pomiędzy ulicami Moliera, placem Piłsudskiego, Wierzbową a placem Teatralnym (dalej zwanych „Obiektem”), należących do Teatru, miejsca instalacji kamer systemu na ich terenie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, Plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie Obiektu. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm) o zasadach zarządzania mieniem.

Infrastruktura Obiektu, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: a) wejścia i wyjścia; b) bramy wjazdowe; c) teren posesji wokół budynku; d) korytarze i portiernie.

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Teatrze składa się z: a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób; b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Na tablicy ogłoszeń Teatru umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę:

„Monitoring prowadzony jest przez Teatr Wielki - Operę Narodową w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje wejścia i wyjścia z budynku, teren posesji wokół budynku oraz wnętrze budynku. Polityka monitoringu wizyjnego na terenie obiektu należącego do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej jest dostępna na portierniach i na stronie internetowej teatrwielki.pl/monitoring/”.

Rejestrator wraz z monitorem służącym do podglądu znajdują się w pomieszczeniach Teatru, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Teatru.

Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów, o których mowa w pkt 12, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Teatru z pisemnym wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

Ponieważ system monitoringu nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu, między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu mogą występować nieznaczne różnice.

Kierownik Działu Ochrony Teatru lub inna osoba upoważniona przez niego sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej, oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamery na holu; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest przez Kierownika Działu Ochrony w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje: a) numer porządkowy kopii; b)  okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamera nr …; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię; f) podpis osoby, która sporządziła kopię; g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Teatru (teatrwielki.pl/monitoring/), a to na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).