Monitoring

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (zwany dalej „Teatrem”) i nieruchomości należących do Teatru, położonych w Warszawie pomiędzy ulicami Moliera, placem Piłsudskiego, Wierzbową a placem Teatralnym (dalej zwanych „Obiektem”).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy zastosowaniu systemu monitoringu wizyjnego jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, Plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@teatrwielki.pl, a także poczty tradycyjnej na adres: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować mailowo pod adresem: iod@teatrwielki.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

Celem monitoringu wizyjnego jest:
a) podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Teatru oraz wokół Obiektu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych;
b) wspomaganie Systemu Kontroli Dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie Teatru osób i informacji;
c) ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże);
d) ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych.

Podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
a) art. 5a ustawy z dnia16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2021 r. poz. 1933),
b) art. 222 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.),
c) art. 6 ust.1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

System monitoringu wizyjnego (CCTV) funkcjonuje całodobowo i ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej. Obejmuje miejsca: dostępu do obiektu ( wejścia, wjazdy, kamery wewnętrzne i zewnętrzne), dziedziniec wewnętrzny, przejścia do wydzielonych stref, wybrane wewnętrzne ciągi komunikacyjne z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych, toalet oraz pomieszczeń biurowych.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Teatrze składa się z: a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób; b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Informacja o monitoringu (znak graficzny plus kamera informacyjna) umieszczana jest w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do Teatru oraz na bramie wjazdowej na Dziedziniec Teatru.

Regulamin jest dostępny na portierniach w miejscach widocznych oraz na stronie internetowej teatrwielki.pl/monitoring/.

Rejestrator wraz z monitorem służącym do podglądu znajdują się w pomieszczeniach Teatru, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Teatru. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do zachowania w poufności danych osobowych, do których posiadają dostęp.

Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym służbom lub organom w zakresie prowadzonych przez te służby lub organy czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków uprawnionych służb lub organów w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. Kierownik Działu Ochrony lub inna osoba upoważniona przez niego sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej. Kopia przechowywana jest przez Kierownika Działu Ochrony w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest podmiot dostarczający i serwisujący system kontroli dostępu.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoby przebywające w Teatrze i na terenie Obiektu dobrowolnie przekazują Teatrowi swoje dane osobowe. Niepodanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z wejścia do Teatru i na teren Obiektu, który został objęty systemem monitoringu wizyjnego.