Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających strony/kanały prowadzone przez Teatr Wielki – Operę Narodową (TW-ON) w serwisach społecznościowych:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/operanarodowa/

Instagram: https://www.instagram.com/operanarodowa/

Twitter: https://twitter.com/opera_narodowa

YouTube: https://www.youtube.com/user/operanarodowa

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron/kanałów w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube jest Teatr Wielki – Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie (00-950), plac Teatralny 1, e-mail:.office@teatrwielki.pl, nr tel. +48 (22) 692 02 00.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ weszli Państwo w interakcję
z profilem społecznościowym TW-ON, poprzez dokonanie jego subskrypcji, wykonanie reakcji na profilu (publikacja komentarzy, udostępnianie/polubienia publikowanych postów), przesłanie wiadomości prywatnej.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@teatrwielki.pl lub pod adresem pocztowym TW-ON wskazanym powyżej.

Współadministratorzy

Dostawcy serwisów:

Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (Facebook, Instagram)

Twitter International Unlimited Company, z siedzibą pod adresem: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (You Tube)

oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa, jako prowadzący strony/kanały w tych serwisach, są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Facebook, Instagram

Teatr Wielki – Opera Narodowa, będąc administratorem strony w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk:

· posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
· zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
· zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
· zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk:

· posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
· zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na facebook.com.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram dostępne są na stronie facebook.com.   

Twitter

Teatr Wielki - Opera Narodowa, będąc administratorem strony w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba osób, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczba serduszek, liczba odpowiedzi (komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem twitter.com.

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdują się na stronie twitter.com.

YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie google.com oraz youtube.com.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

· prowadzenia komunikacji w ramach Fanpage Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości,
· analiz statystycznych aktywności użytkowników realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z profili TW-ON w tych serwisach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji działań podejmowanych przez TW-ON, informowaniu o organizowanych wydarzeniach, podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz w razie konieczności na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:  

· podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych TW-ON, w których dane osobowe są przetwarzane,
· podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,
· dostawcom serwisów społecznościowych Facebook/Instagram, Twitter, YouTube.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Teatr Wielki – Operę Narodową poza Europejski Obszar Gospodarczy. Natomiast dostawcy serwisów społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube mogą przekazywać dane użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacje o sposobie przekazywania danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zawarte są w odpowiednich politykach prywatności tych serwisów:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile TW-ON w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach, zgodnie z obowiązującymi w serwisie zasadami.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem google.com.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

· prawo dostępu do danych osobowych,
· prawo do sprostowania danych osobowych,
· prawo do usunięcia danych,
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych.

W każdym momencie przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdują się odpowiednio na stronach: facebook.com; twitter.com; instagram.com; youtube.com.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania stron prowadzonych przez Teatr Wielki – Operę Narodową lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze czy prywatne wiadomości.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach internetowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zostały określone w Polityce prywatności.