Poprawa dostępności do oferty kulturalnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dla osób z niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dla osób z niepełnosprawnościami”

w ramach projektu pn. „Kultura bez Barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: poszerzenie oferty kulturalnej i umożliwienie uczestnictwa w kulturze widzów o różnych rodzajach niepełnosprawności

Okres realizacji: XII 2022 – VI 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 245 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada niwelowanie barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych wśród grup z niepełnosprawnością wzrokową, intelektualną oraz osób z autyzmem. W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań: opracowanie audiodeskrypcji dla wybranych spektakli, przygotowanie napisów do spektakli w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, przygotowanie wydawnictw i opisów spektakli na stronę internetową w ETR, zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego do wdrożenia rozwiązań z zakresu podniesienia dostępności oferty oraz szkolenia i warsztaty poświęcone obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami (podnoszące kompetencje pracowników mających bezpośredni kontakt z widzami).